شهرک و انبوه سازی

  • بازدید اولیه از ملک مورد نظر
  • جلسه مشاوره ارائه پیشنهاد های مختلف با توجه به محل قرار گیری در هر منطقه و عوامل متعدد
  • ارائه خدمات حقوقی در مشارکت در ساخت

شهرک ساحلی

شهر رودسر

شهرک زرندیه